Zápis do MŠ 2020

Z důvodu mimořádných opatření vlády proběhne formální část zápisu

od 11. května do 13. května 2020.

Rodiče si na webových stránkách www.libicend.cz – Městys – Základní a mateřská škola – Dokumenty - stáhnou formulář žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání, evidenční list, čestné prohlášení. Tiskopisy vyplní.

Podání žádosti:

  1. do datové schránky školy s elektronickým podpisem – a2dmezd
  2. e-mailem s elektronickým podpisem
  3. poštou
  4. osobním podáním ve škole, telefonicky si domluvte čas (775 408 340)

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení této povinnosti nenavštěvujte dětského lékaře.

-         zákonný zástupce vyplní prohlášení, že je dítě řádně očkované

-         doloží kopii očkovacího průkazu

Pokud rodiče nemají možnost stáhnout si potřebné dokumenty, k dispozici budou ve škole, kde je vyplní.

V případě dotazů volejte 775 408 340.

Podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021

Povinný rok předškolního vzdělávání se týká všech dětí, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Nicméně musí dítě k zápisu přihlásit a žádost o individuální vzdělávání předá s přihláškou nebo nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy v zákonné lhůtě podle daných kritérií.

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2020 – 2021

  1. Děti povinné předškolní docházky ze spádové oblasti
  2. Děti čtyřleté ze spádové oblasti
  3. Děti povinné předškolní docházky (mimo spádové)
  4. Přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy 

Mgr. Jana Mrvová, ředitelka školy