Veřejné zasedání zastupitelstva městyse 28.5. 2020

Zveme Vás na Veřejné zasedání zastupitelstva městyse, které se koná dne 28.5. 2020 v 19.00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n. D.

Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou a činnost Rady městyse Libice nad Doubravou od posledního zasedání
Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Libice nad Doubravou za rok 2019
3. Účetní závěrka k 31. 12. 2019
4 . Závěrečný účet městyse Libice nad Doubravou za rok 2019
5. Podání žádosti o přezkoumání hospodaření městyse Libice nad Doubravou na rok 2020
6. Rozpočtové změny č. 2 a č. 3
7. Zvolení zástupce na Valnou hromadu Vodovodů a kanalizací a. s. Havlíčkův Brod, která se bude konat 11.6.2020 - Ing. Josef Pleskač, Josef Exner, Václav Venhauer
8. Záměr prodeje pozemku v kat. území Lhůta par. číslo 426
9. Schválení úvěru
10. Smlouva o dílo mezi městysem Libice nad Doubravou a firmou Instav Hlinsko a.s na zhotovení díla „Prodloužení vodovodního řadu v Libici nad Doubravou“
11. Ukončení administrace projektu na „ Komunitní centrum Pilnův statek, Libice nad Doubravou“ v programu MAS Podhůří Železných hor – IROP
12. Žádost o přesun finančních prostředků z projektu „ Komunitní centrum Pilnův statek, Libice nad Doubravou“ na operační program ,, Posilování složek IZS a hasičů“
v programu MAS Podhůří Železných hor – IROP
13. Přefinancování projektu na nákup automobilu IVECO Daily 70C18HD NEF 4x2 z MAS Podhůří Železných hor – IROP
14. Zařazení správního území městyse Libice nad Doubravou do území působnosti MAS Podhůří Železných hor na období 2021-2027
15. Zapojení správního území městyse Libice nad Doubravou do přípravy „Strategie regionu Podhůří Železných hor na období 2021-2027 včetně strategických plánů Leader“
16. Pověření starosty městyse Libice na Doubravou podpisem schvalovacího protokolu mezi MAS Podhůří Železných hor a městysem Libice nad Doubravou
17. Zapojení městyse Libice nad Doubravou do druhé vlny žádostí o dotaci na kompostéry na OPŽP
18. Žádost na Státní pozemkový úřad k započetí přípravy projektové dokumentace v rámci společných zařízení v k.ú. Kladruby na suchý poldr par. číslo 366 a přilehlých
komunikací, které na poldr navazují par. číslo 309 a par. číslo 367
19. Žádost na Státní pozemkový úřad k započetí přípravy projektové dokumentace v rámci společných zařízení v k.ú. Barovice na výstavbu rybníka na par.čísle 509 a par. čísle 510
20. Žádost na Státní pozemkový úřad k započetí přípravy projektové dokumentace v rámci společných zařízení v k.ú. Chloumek na výstavbu polních cest par.číslo 1175,
par. číslo 1176 a par. číslo 1160, které tvoří spojnici s místní částí Nehodovka
21. Žádost některých občanů z ulice Na Čihadlech, Libice nad Doubravou o vložení pásu zeleně mezi stávající zastavěné a plánované nové parcely v lokalitě „Na Čihadlech“
22. Diskuse
23. Závěr

Pozvánka