Nová služba Fin.úřadu pro plátce daně z nemovitostí

Základní informace k nové službě – zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu
Komu je služba určena
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2017 mohou poplatníci daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“), kteří
nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou
schránku, požádat místně příslušný fi nanční úřad, (dále jen „správce daně“) o zasílání údajů pro placení daně
prostřednictvím e-mailu. Zřizovaná služba je elektronickou podobou a plnohodnotnou náhradou za údaje zasílané
každoročně poplatníkům daně prostřednictvím tištěných a poštovním přepravcem distribuovaných složenek pro
placení daně z nemovitých věcí.
Poplatníkům s touto zřízenou službou správce daně každoročně před splatností první splátky daně jednou zašle
kompletní informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, obsahující údaje o výši stanovené
daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím
internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Pokud poplatník případně opomene uhradit daň
včas, správce daně zašle na e-mail poplatníka vyrozumění o nedoplatku. Údaje pro placení daně i vyrozumění
o nedoplatku bude přílohou e-mailu ve formátu „pdf“ souboru.
Nově zřizovaná služba není určena právnickým osobám se zřízenou datovou schránkou, kterým správce
daně zasílá podrobnou informaci pro placení daně do datové schránky, ani poplatníkům, kteří platí daň
prostřednictvím SIPO. Těmto poplatníkům bude v případě požádání o tuto službu neformálně sděleno, že službu
nelze zřídit.
Zřízení a ukončení služby
Poplatník podáním tiskopisu „Žádosti ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“
číslo MFin 5559, vydaného Ministerstvem fi nancí (dále jen „Žádost“), u místně příslušného správce daně požádá
o poskytování uvedené služby.
Žádost poplatník podává způsobem uvedeným v ustanovení § 71 daňového řádu místně příslušnému správci
daně. Pokud poplatník platí daň u více správců daně, pro zasílání údajů pro placení daně od každého správce
daně podá Žádost každému správci daně samostatně. Údaje pro placení daně budou poplatníkovi zasílány
e-mailem pravidelně každý rok do doby, než přestane být poplatníkem daně, zřídí si službu úhrady daně
prostřednictvím SIPO nebo se právnická osoba stane držitelem datové schránky, anebo než poplatník
požádá o ukončení zasílání údajů pro placení daně e-mailem. Případnou změnu e-mailové adresy nebo
ukončení služby lze provést prostřednictvím Žádosti za stejných podmínek jako přihlášení. Pokud poplatník podá
Žádost o ukončení zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu až po 15. březnu zdaňovacího období,
bude mu obnoveno zasílání složenky pro placení daně počínaje následujícím zdaňovacím obdobím. V daném
zdaňovacím období budou poplatníkovi zaslány ještě údaje pro placení daně e-mailem.
Termín pro přihlášení
Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem ve zdaňovacím období musí být Žádost podána místně příslušnému
správci daně nejpozději do 15. března zdaňovacího období. Bude-li Žádost podána později, správce daně
tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaňovacího období. Toto se nevztahuje na vyrozumění
o nedoplatku, které může být zasláno v průběhu zdaňovacího období.
Kdy nebude služba přihlášeným poplatníkům poskytnuta
Tato služba nebude přihlášeným poplatníkům daně dočasně poskytnuta v případech, kdy správce daně
z objektivních důvodů nemůže stanovit daň podle aktuálního stavu k 1. 1. zdaňovacího období před splatností
první splátky daně.
Upozornění Finanční správy České republiky
Správce daně informuje poplatníky o jejich daňové povinnosti na dani z nemovitých věcí v rámci klientského
přístupu bez zákonem založené povinnosti. Finanční správa České republiky upozorňuje, že budou-li údaje pro
placení daně e-mailem zaslány poplatníkovi až po splatnosti daně či nebudou-li mu zaslány vůbec, nemá
tato skutečnost, shodně jako u zasílaných složenek k úhradě daně, vliv na povinnost poplatníka uhradit
daň v zákonem stanoveném termínu.

Více informací naleznete v přiložených dokumentech.

Zadost_formular

info

letak