Návrh Závěrečného účtu městyse Libice nad Doubravou za rok 2020

Návrh Závěrečného účtu městyse Libice nad Doubravou za rok 2020

zpracovaný na základě §17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů  

 

Návrh závěrečného účtu

Rozvaha

Příloha 

FIN 2-12

Výkaz zisků a ztrát

Inventarizační zpráva za rok 2020

Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020