Zápis do mateřské školy

Zápis se bude konat

ve středu 9. května 2018 v 15:30 hodin v mateřské škole, pracoviště Štěpánov 7

Z důvodů organizačního zabezpečení školního roku 2018/19 je nutné zapsat i ty děti, které budou nastupovat během celého příštího školního roku.

K zápisu si přineste:

-         občanský průkaz

-         žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

-         přihlášku ke stravování

-         evidenční list

 Tiskopisy, potřebné k zápisu si můžete průběžně vyzvednout v MŠ každý pracovní den v týdnu od 30. 4. do 4. 5. 2018.

Podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2018 - 2019

Zápis do mateřské školy probíhá ve správním řízení. Zákonný zástupce se v den zápisu dostaví do MŠ, má vyplněné tiskopisy nebo je vyplní. Má od lékaře potvrzený evidenční list, že je dítě řádně očkované a schopné účastnit se předškolního vzdělávání.

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Povinný rok předškolního vzdělávání se týká všech dětí, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku pěti let.

Povinný rok předškolního vzdělávání lze plnit pravidelnou docházkou do mateřské školy, a to souvislou čtyřhodinovou účastí. Dále je možné vzdělávat dítě individuálně, přičemž jej může vzdělávat doma rodič nebo může dítě navštěvovat jiné zařízení a do spádové mateřské školy přijde pouze na ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech podle RVP PV.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy v zákonné lhůtě podle daných kritérií. U zápisu obdrží zákonní zástupci registrační číslo. Kladná rozhodnutí o přijetí budou zveřejněna registrační čísla na webových stránkách školy a na vývěsce úřadu městyse.

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2018-2019

Děti povinné předškolní docházky ze spádové oblasti

Děti čtyřleté ze spádové oblasti.

Děti povinné předškolní docházky (mimo spádové)

Přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele.