Zápis do mateřské školy

Zápis se bude konat ve středu 10. května 2017 v 15:30 hodin v mateřské škole.

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Povinný rok předškolního vzdělávání se týká všech dětí, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let.

Povinný rok předškolního vzdělávání lze plnit pravidelnou docházkou do mateřské školy, a to souvislou čtyřhodinovou účastí. Dále je možné vzdělávat dítě individuálně, přičemž jej může vzdělávat doma rodič nebo může dítě navštěvovat jiné zařízení a do spádové mateřské školy přijde pouze na ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech podle RVP PV.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2017-2018

Děti povinné předškolní docházky ze spádové oblasti

Děti čtyřleté ze spádové oblasti.

Děti povinné předškolní docházky (mimo spádové)

Přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele.