Rozhodnutí o přijetí

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017-2018 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Libice nad Doubravou, nám. Sv, Jiljí 11, 582 77 Libice nad Doubravou, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

v Základní škole a Mateřské škole Libice nad Doubravou

od školního roku 2017 – 2018 

u dětí s těmito registračními čísly: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky školy ke krajskému úřadu Kraje Vysočina.

 

V Libici nad Doubravou 6. 4. 2017                                        Mgr. Jana Mrvová