Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Libice nad Doubravou, nám. Sv. Jiljí 11, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení §34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2017 – 2018 se přijímají děti s následujícími registračními čísly:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.

Rozhodnutí je na základě žádosti rodičů a doložení vyplněných příslušných dokumentů (potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte, přihláška, evidenční list).