"Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015" - předání závěru zjišťovacího řízení podle §10d

Posuzování vlivů koncepce "Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015" na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - předání závěru zjišťovacího řízení podle §10d